Filosofie

Momenteel zijn de operationele activiteiten van IVBO uitgebouwd rond 2 pijlers: de afdeling logistiek, die instaat voor de afvalinzameling, en de afdeling verwerking, die instaat voor de afvalverbranding met energierecuperatie en groencompostering.

Het beleidsplan 2013 - 2019 geeft de krachtlijnen van het te voeren beleid inzake afvalinzameling en -verwerking en definieert ook de middelen die nodig zijn om deze krachtlijnen te realiseren, zoals investeringsbeleid, organisatie, communicatie, personeelsbeleid en informatievoorziening.

Samen met onze medewerkers willen we IVBO uitbouwen tot een onmisbare schakel in het afvalbeheer ten behoeve van onze vennoten, onze klanten en de burgers. Wij streven naar een organisatie die op efficiënte en transparante wijze adviseert, sensibiliseert, uitvoert, communiceert en rapporteert. Met gebundelde krachten en het vaste voornemen om te slagen zullen wij de toekomst van IVBO en haar medewerkers verzekeren.