Verbrandingsinstallatie

Werking

Het aangevoerde vuil wordt – bij aankomst aan de verbrandingsinstallatie eerst gewogen. Hier gebeuren ook enkele visuele controles en de controle op straling. De vrachtwagens die het afval ophalen, brengen het afval naar de overdekte storthal. Daar deponeren ze hun lading via een van de zestien stortopeningen in de stortbunker. De kraanman verdeelt – met de kraan – zorgvuldig het afval over de bunker. Dit gemengde afval is de brandstof voor elke oven. De kraanoperator vult de ovens via de vultrechters.

Het afval wordt verbrand op een schuin opgesteld en bewegend verbrandingsrooster bij een temperatuur van 850°C tot 1000°C.  In de vuurhaard kunnen op het rooster 4 zones onderscheiden worden:
- Droogzone: bij het buiten komen aan de schacht en op het voedingsplateau, hier wordt het water verdampt en het vuil gedroogd.
- Ontgassingzone: het 1e deel van het rooster: restdroging gevolgd door het ontsnappen van de vluchtige bestanddelen en het begin van de primaire verbranding.
- Primaire verbrandingszone: deze zone overbrugt de ontgassing- en de uitbrandzone, en beslaat ongeveer de helft van het rooster; hier worden de vaste afvalstoffen omgezet in gasvormige toestand en is er een zeer hevige verbranding met felle vlammen.
- Uitbrandzone: vanaf ongeveer de helft van de roosterlengte waar de resterende vaste koolstoffen uitbranden en de slakken (reststoffen) verder gekoeld worden tot aan de uitbrandtrommel.

Na de verbranding van de afvalstoffen wordt het ferro-metaal (ijzer, staal, en legeringen op basis van ijzer) uit de verbrandingsassen gerecupereerd. Dit wordt uitgevoerd door een magneet boven de transportband met assen: het metaal wordt aangetrokken en wordt zijwaarts weggeworpen in een container. Dit metaal wordt afgevoerd naar de schroothandelaar die het dan voor recyclage naar de staalindustrie brengt.

Rookgaszuivering 
Als het afval verbrand is en de warmte uit de rookgassen gerecupereerd is, moeten de rookgassen gezuiverd worden. IVBO beschikt over een zeer goed werkende rookgaszuiveringsinstallatie die de emissies reduceert tot het laagst mogelijke technisch haalbare niveau. De rookgassen worden in 4 verschillende fases gereinigd: de eerste en tweede natte wastrap, de rookgasheropwarming en injectie van actief kool en als laatste de deNox.

Mouwenfilter
De mouwenfilter houdt alle resterende stofdeeltjes en polluenten tegen. Een mouwenfilter lijkt op een reuzenstofzuiger waarin 700 filterzakken zijn geplaatst. De rookgassen worden doorheen deze zakken of mouwen gezogen. Alle stof en nog resterende deeltjes blijven achter. Alle nog dampvormige schadelijke deeltjes worden tegengehouden door de laag actief kool die zich op de zakken neerzet.

Terecht kan men hier spreken van hoogtechnologische toestellen voor het zuiveren van de rookgassen, want er worden afscheidingsrendementen van bij de 100 % bereikt.

Zuigtrek ventilatoren 
Om de rookgassen doorheen de verschillende zuiveringstrappen te loodsen, werden er meerdere ventilatoren opgesteld. Deze zuigtrekventilatoren zorgen tevens voor onderdruk in de ovens, noodzakelijk voor een goede verbranding. Na de laatste ventilator vlak voor de schouw is een geluidsdemper geplaatst.

Emissiemetingen
Vooraleer de schouw te verlaten, wordt een deel van de gezuiverde rookgassen omgeleid via de meetcabine waar meerdere “gasanalysers” zijn opgesteld. Hier worden continu metingen uitgevoerd naar de kwaliteit van de rookgasstroom. De continumetingen worden om de zes maand getoetst aan metingen uitgevoerd door een erkend laboratorium. Deze interne controle is wettelijk voorzien en laat toe de degelijke werking van de opgestelde apparaten te controleren.

Alle resultaten worden geregistreerd en bewaard. De gegevens worden ter inzage gehouden van de controlerende overheid en overgemaakt aan de Dienst Leefmilieu van de Stad Brugge.

Schouw
Via een 60 meter hoge schouw met drie pijpen, één per ovenlijn, worden de gezuiverde rookgassen uiteindelijk zonder gevaar voor het milieu geloosd. De temperatuur van de rookgassen (170 °C) en de hoogte van de schouw zorgen voor een perfecte spreiding van de rookgassen in de omgeving. Hierdoor kunnen de imissiewaarden (wat zich op de grond neerzet) in de omgeving verwaarloosbaar laag gehouden worden.

Afvalwaterzuivering
Het waswater dat gebruikt wordt in de twee natte wastrappen wordt permanent gerecirculeerd. Slechts 3% van de gebruikte hoeveelheid wordt geloosd na een grondige chemische behandeling. Het door IVBO gezuiverde afvalwater wordt conform de normen geloosd in het waterzuiveringstation van Aquafin.

Reststoffen
De vaste reststoffen, die ontstaan in de diverse fasen van het zuiveringsproces, worden zo nodig verder behandeld en afgevoerd naar de hiervoor vergunde stortplaatsen. De deeltjes uit de natte wastrappen kunnen zonder voorbehandeling geborgen worden op een stortplaats, de reststoffen uit de mouwenfilter worden voorbehandeld voor ze gestort worden.

Alle schadelijke stoffen zijnop een deskundige wijze gecontroleerd en geïmmobiliseerd zodat ze op een veilige wijze kunnen geborgen worden zonder nadelige gevolgen voor het milieu. Via onze emissieapparatuur worden de rookgassen continu geanalyseerd en aan de normen getoetst. Onze emissiewaarden zitten met meer dan 75 à 90% onder de toegelaten norm.